AlterEgo Cytadela

AlterEgo Cytadela

Skandynawski najemnik, dziecko Zony, czy może waleczny wiking? Na Cytadeli możesz być kim chcesz! Udowodnij sobie i innym, że potrafisz uszyć lub wykuć coś z innej rzeczywistości i na kilka dni zmienić się w postać nie z tego świata. Każdy strój może wygrać!

Zapraszamy coplayerów, twórców kostiumów oraz wszystkich wielbicieli pięknych strojów. Już od piątku 15 czerwca wystartuje konkurs – tym razem w zupełnie nowej odsłonie. Każdy moze wziąć w nim udział i każdy moze oceniać. Wszyscy otrzymają specjalnie przygotowane żetony, dzięki którym będzie można docenić najlepsze kostiumy!
Nie może Was zabraknąć!

Konkurs koordynuje Zula Costumes

Regulamin konkursu AlterEgo Cytadela 2018

Regulamin konkursu kostiumowego
Cytadela AlterEgo
15-17.06.2018, Twierdza Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki 

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu kostiumowego “Cytadela Alterego” zwanego dalej „konkursem” jest Ptak SA (zwane dalej „organizatorem”). Koordynatorką konkursu jest Zula Costumes, reprezentowane przez Zofię Skowrońską.

2. Konkurs odbywa się podczas festiwalu Cytadela 15-17.06.2018 r. na Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Trwa od otwarcia terenu festiwalu do godziny 19:00 w sobotę 16.06.2018. Wyniki zostaną zaprezentowane tego samego wieczora na scenie głównej festiwalu.

3. Konkurs ma na celu promowanie środowiska kostiumowego.

4. Każdy uczestnik festiwalu otrzymuje przy wejściu jeden żeton, który może przyznać dowolnej przebranej osobie w dowód uznania. Zadaniem uczestników konkursu jest udział w festiwalu Cytadela i zebranie jak największej liczby żetonów. Zebrane żetony uczestnicy konkursu przekazują do specjalnego punktu (zaznaczonego na mapkach), gdzie są one podliczane, a wyniki zapisywane na konto danego uczestnika. Żetony można oddawać do punktów maksymalnie do 19:00 w sobotę 16.06.2018.

5. Wyniki zostaną ogłoszone w sobotę 16.06.2018, około godziny 20:00 na scenie głównej. By odebrać nagrody, uczestnicy powinni pojawić się w kostiumach.

II Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczestnicy festiwalu Cytadela, niezależnie od wieku i narodowości.

2. Prezentowane kostiumy mogą pochodzić z dowolnych źródeł (filmów, książek, komiksów, ilustracji, własnej wyobraźni itp.) przy czym zachęcamy do korzystania z wzorów związanych z fantastyką. Przez kostium rozumiemy nietypową, niecodzienną odzież/charakteryzację, wyróżniającą daną osobę, w szczególności nadający jej cechy postaci, którą w rzeczywistości nie jest.

3. By wziąć udział w konkursie, uczestnik rejestruje się w punkcie na terenie targów, podając swoje imię, nazwisko, narodowość, numer telefonu, kontakt e-mailowy oraz wiek.

4. Dopuszczalne jest noszenie kilku różnych kostiumów przez jedną osobę. Żetony na koncie uczestnika są traktowane jako jedna pula.

5. Dopuszczalne jest prezentowanie strojów nie wykonanych samodzielnie, ponieważ konkurs opiera się na interakcjach pomiędzy uczestnikami festiwalu, a przy tym ma formułę plebiscytu.

6. Zwycięski strój nie może zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Kwestie sporne rozstrzyga koordynator.

7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Cytadeli w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją eventu oraz organizatora.

8.Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

III Przebieg konkursu

1. Terminarz i przebieg konkursu kostiumowego Alterego:

● Od otwarcia terenu festiwalu 25.06.2018 do godziny 19:00 16.06.2018 w specjalnie oznaczonym punkcie na terenie festiwalu przyjmowane są zgłoszenia uczestnictwa.

● Od otwarcia terenu festiwalu 25.06.2018 do godziny 19:00 16.06.2018 w specjalnie oznaczonym punkcie uczestnicy mogą żetony podliczyć. Są one wówczas odbierane przez obsługę, a wynik zapisywany na koncie uczestnika. Zachęcamy do regularnego odwiedzania punktu z mniejszymi pulami żetonów. Żetony nie podliczone w punkcie nie są brane pod uwagę.

● Rozdanie nagród odbywa się na scenie, w okolicach godziny 20:00 16.06.2018.

IV Dyskwalifikacje i upomnienia

1. Organizatorzy i koordynator nie biorą odpowiedzialności za zachowanie uczestników.

2. Organizatorzy mogą dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia terenu targów) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.

3. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorkę konkursu w następujących przypadkach:

● wiele przebranych osób zbiera żetony na konto jednej,

● uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu.

V System oceniania

1. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie przeliczenia liczby zdobytych żetonów.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień na oddzielnie określonych zasadach.

VI Nagrody

1. Dokładny spis nagród zostanie opublikowany na stronie Cytadeli przed konkursem.

2. Do nagród dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach zmienić wysokość nagrody lub jej nie przyznać.

4. Nieodebranie nagród przez zwycięzcę w terminie 30 dni od zakończenia Cytadeli tożsame jest ze zrzeczeniem się wygranej.

5. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

Kontakt do koordynatora konkursu kostiumowego Alterego Cytadela:

Zofia Skowrońska
Zula Costumes
zula.skowronska@gmail.com
Tel.+48 609 385 832